Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

Рішення № 9 від 22.12.2016

Фото без опису

Фото без опису

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ  ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН

ТАВРІЙСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВОСЬМОГО   СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2016 року                                                                                                                                             №  9  

 

Про   затвердження положення  про

постійні   комісії  сільської   ради

 

Відповідно до п.13 ст.46, ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Таврійська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити положення про постійні комісії сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                                                  Свириденко М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Рішення Таврійської сільської ради

                                                                                                                                                 № 9 від 22.12.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТАВРІЙСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

            ЗМІСТ

 1. Загальні   положення

 2. Голова постійної   комісії

 3. Організація   діяльності    постійної   комісії

 4. Напрямки  діяльності постійних  комісій

1. Загальні  положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її  депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її  відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна  комісія  обирається радою на строк її   повноважень у складі  голови і членів  постійної   комісії .Всі  інші  питання   структури   постійної   комісії  вирішуються   постійною   комісією.

 1.3. До складу постійної   комісії  не можуть бути обрані   сільський голова та секретар ради.

 1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії  координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», іншими  законодавчими  актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим  Положенням.

 1.6. Діяльність постійної комісії  ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії , доручень ради, сільського голови або секретаря ради.

 1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8. Засідання  постійної   комісії  скликаються в міру   необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина відз  агального складу комісії .

1.9. Постійна  комісія   має право скликати    сесію  ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве   самоврядування в Україні».

1.10. Депутати   працюють  у   постійній  комісії  на громадських засадах.

 2. Голова постійної    комісії:

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії  та організує її  роботу.

2.2. Скликає і веде   засідання   комісії .

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії .

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії .

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії .

2.7. Представляє   комісію у відносинах з іншими    комісіями, органами, об’єднаннями    громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також  громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації    висновків і рекомендацій     комісії .

 2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації  та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії .

2.10. У разі відсутності голови постійної комісії  або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції  здійснює заступник голови постійної комісії  або секретар постійної комісії .

 

3. Організація діяльності постійної комісії

3.1. Основним завданням постійної комісії  є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради

 3.2. Постійна комісія за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації  на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

 3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її  відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду   питань  постійна  комісія   готує    висновки і рекомендації . Висновки і рекомендації  постійної   комісії    оформляються   протокольно та приймаються   більшістю   голосів  від   загального складу комісії  і підписуються головою комісії , а в разі   його    відсутності – заступником голови та секретарем комісії . Відповідальність за ведення  протоколів    постійної   комісії   покладається на секретаря комісії. Протоколи   засідань  комісії  підписуються головою і секретарем комісії .

 3.5. Рекомендації  постійної   комісії  підлягають   обов’язковому   розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони  адресовані. Про результати  розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено   комісію у встановлений   нею строк.

3.6. Постійна   комісія  попередньо   розглядає  кандидатури  осіб, які  пропонуються для обрання, затвердження, призначення  або  погодження  міською радою, готує  висновки з цих  питань.

 3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії  і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії , а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації , прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9. Всі  питання, які  виносяться на розгляд   сесії ,попередньо повинні   обов’язково   розглядатись  профільною  постійною  комісією.

4. Напрямки  діяльності  постійних  комісій:

4.1. Постійна  комісія з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності і етики за дорученням ради або за власною   ініціативою   попередньо    розглядає:

1) проекти   програм   соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання   програм і бюджету;

3) питання   забезпечення   законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних   інтересів    громадян  села;

4) питання  утримання   органів правопорядку за рахунок бюджету;

5) питання   депутатської   діяльності, додержання норм депутатської  етики;

6) питання  додержання   вимог Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»;

7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих   органів ради вимог  Закону   України «Про статус депутатів   місцевих рад»;

 8) питання   координації   дій з обласною радою, іншими органами місцевого   самоврядування, органами самоорганізації   населення, громадськими та політичними    організаціями;

9) пропозиції   щодо  змін та доповнень    до Регламенту ради.

10) питання про стан та розвиток   місцевого   самоврядування, органів  самоорганізації    населення, інші   питання, які   вносяться на розгляд   ради.

11) виконання розділів IV, V Закону України «Про запобігання корупції» частиною 2 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»    здійснює контроль, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

5) питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

 6) питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

 8) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

 

 4.3. Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти виконання програм і бюджету;

3) питання господарської діяльності підприємств;

4) питання економічної стабілізації  промисловості;

5) питання транспортного обслуговування;

6) питання розвитку всіх видів зв’язку;

7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

8) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

 9) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.4. Постійна   комісія з питань  житлово-комунального   господарства та комунальної   власності за дорученням ради або за власною   ініціативою   попередньо   розглядає:

 1) проекти   программ   соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

 2) звіти про виконання    програм і бюджету та письмового  звіту про хід та результати   відчуження   комунального майна;

3) заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

4) питання створення і реорганізації  підприємств комунальної власності;

5) питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

6) питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

7) питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації  та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації ;

8) питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації  комунальної власності;

9) питання аналізу соціальних наслідків приватизації ;

 10) питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

11) питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.5. Постійна   комісія з питань  містобудування, будівництва, земельних  відносин та охорони  природи за дорученням ради або за власною  ініціативою  попередньо  розглядає:

1) проекти  программ  соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання  програм і бюджету;

3) проекти місцевих програм охорони  довкілля;

 4) питання  координації  діяльності місцевих  землевпорядних  органів та  уповноважених   державних  органів   управління з охорони  природи;

5) питання   підготовки   пропозицій про організацію   територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого  значення;

6) питання  щодо  підготовки  пропозицій  щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користуванн   яприродними ресурсами;

7) питання   здійснення контролю за дотриманням  земельного та природоохоронного   законодавства;

8) питання про організацію   охорони, реставрації  та використання  пам’яток  історії  і культури, архітектури та містобудування;

9) питання про стан та розвиток  відповідних   галузей   будівництва;

10) питання   щодо  підготовки   пропозицій  щодо   планів і программ  будівництва та реконструкції   об’єктів   коммунального   господарства та соціально-культурного призначення, житлових  будинків, шляхів;

11) питання   участі в розробці   містобудівних  програм, генеральних  планів   забудов;

 12) питання про стан та розвиток   містобудування і архітектури, інші  питання, які  виносяться на розгляд ради.

4.6. Постійна  комісія з питань   освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту за дорученням ради або за власною  ініціативою  попередньо  розглядає:

1) проекти  программ  соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання  програм і бюджету;

3) питання  створення умов для розвитку   культури;

4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

 5) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

 6) питання забезпечення охорони пам’яток історії  та культури, збереження та використання культурного надбання;

7) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації , сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

 8) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

9) питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

10) питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

4.7. Постійна   комісія з питань  охорони  здоров’я та соціального  захисту  населення за дорученням ради або за власною  ініціативою  попередньо  розглядає:

1) проекти  программ  соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання  програм і бюджету;

3) питання  реалізації  та захисту прав людини на працю, охорону   здоров’я, материнства і дитинства;

4) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

5) питання внесення пропозицій щодо оптимізації  структури системи охорони здоров’я;

6) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

7) питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

8) питання  здійснення контролю за забезпеченням  соціального   захисту  працівників, зайнятих на роботах із  шкідливими   умовами  праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням  працівникам   відповідно до законодавства  пільг та компенсацій за роботу у шкідливих  умовах;

9) питання  взаємодії  з громадськими  організаціями, створеними для захисту   соціально-економічних  інтересів  громадян;

10) питаннязабезпеченнярозглядусанітарно-епідеміологічного  благополуччя  населення;

11) питання про стан та розвиток   охорони   здоров’я, проблем соціального  захисту  населення, інші  питання, які  вносяться на розгляд ради.

 

 5. Взаємодія постійної комісії  з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

5.1. Рекомендації  постійної комісії  подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії .

5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації  та пропозиції  постійної комісії  та надати аргументовану відповідь.

5.3. У випадку  відхилення  рекомендації  постійної  комісії  виконавчим  комітетом, управлінням  чи   відділом  ради вона має право повторно винести  рекомендації  на їх  розгляд.

5.4. Якщо  пропозиція повторно відхилена, комісія  може  підготувати на розгляд ради проект  рішення  з порушенного питання.

5.5. Постійна  комісія  здійснює контроль за виконанням  рішень   виконавчого  комітету з питань, віднесених до її  компетенції .

 

Секретар ради                                                       О.В Скубіна

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень