Таврійська громада
Запорізька область, Запорізький район

КП "Таврійськдобробут"

                                             

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення двадцять сьомої   сесії

Таврійської  сільської ради 

Оріхівського району Запорізької області

восьмого скликання

31 травня    2018 року № 04

Таврійський  сільський голова

__________________ М.О. Свириденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ»                                                                                                 

 

ТАВРІЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                         (нова редакція)

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

1. Загальні положення

  1.  Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності Комунального підприємства «ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ» Таврійської  сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

 

1.2. Комунальне підприємство «ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ» Таврійської  сільської ради Оріхівського району Запорізької області (далі - Підприємство) створене відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, згідно рішення четвертої сесії Таврійської  сільської ради Оріхівського району Запорізької області восьмого скликання від 19 січня  2017 року № 17 і діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.3. Найменування  Підприємства:

 

1.3.1. Повне: Комунальне підприємство «ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ» Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

1.3.2. Скорочене: КП «ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ».

 

1.4. Засновником Підприємства є Таврійська сільська рада Оріхівського району Запорізької області (далі - Засновник), код ЄДРПОУ 04352475, місце знаходження: 70540, Запорізька область,  Оріхівський   район, село Таврійське, вул. Центральна, буд. 13.

 

1.5.  За своїм правовим статусом Підприємство є унітарним  комунальним комерційним підприємством і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування, власного  комерційного ризику та  вільного найму працівників.

 

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

 

1.7. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством  України, а Підприємство не несе  відповідальності за  зобов'язаннями Засновника.

 

1.8. У своїй діяльності Підприємство  керується  Конституцією України,    законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, її виконавчого комітету, розпорядженнями Таврійського сільського голови та цим Статутом.

 

1.9. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах.

 

 

1.10. Місцезнаходження Підприємства: 70540, Запорізька область, Оріхівський район, село Таврійське, вулиця  Шкільна, буд. 20 Б.

 

 

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення  сільських та суспільних потреб у проведенні благоустрою села, збиранні та вивозі сміття, наданні ритуальних послуг, автопослугах, опаленні, ремонтах, інших роботах та послугах з метою отримання прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб трудового колективу Підприємства та інтересів Засновника.

2.2. Основними  напрямками  діяльності Підприємства є:

        - виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протикорозійних) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах та інше;

        - обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об'єктів загального користування та приватного домогосподарства;

        - утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, туалетів, відповідно до діючих норм і стандартів;

            -          надання ритуальних послуг;

 • утримання території кладовищ;
 • обрізка та ліквідація сухих, аварійно-небезпечних дерев;
 •       загальне прибирання вулиць;
 • будівельно-монтажні роботи;
 • утримання мережі зовнішнього освітлення  та оплата за використану електроенергію;
 • удосконалення порядку планування підготовки та проведення поточного, капітального ремонту та утримання доріг;
 • ремонт тротуарного покриття пішохідних доріжок;
 • ремонт  елементів  дорожнього  освітлення, утримання парків та скверів;
 • ліквідація стихійних сміттєвих звалищ,    вивіз сміття у громадян,                  підпри­ємств, установ, організацій всіх форм власності;
 • розробка проектно-кошторисної документації з ремонту автомобільних доріг, інженерних споруд та проведення експертизи;

            -         надання автопослуг;

           -            надання послуг по збиранню та вивозу сміття;

 • утримання меморіальних комплексів та пам'ятників;
 • облаштування ігрових форм дитячих майданчиків;

            -          надання послуг  ремонту приміщень;

            -    взяття  та здача в оренду (суборенду) приміщень, будівель, споруд, устаткування та іншого окремого індивідуально визначеного  майна, земельних ділянок; 

              -        посередницька діяльність;

              -   господарська діяльність на договірних засадах з фізичними особами та субєктами господарської діяльності всіх форм власності, в тому числі з іноземними по наданню послуг, виконанню робіт;

 • роботи експлуатаційного утримання доріг;
 • послуги з надання харчування та постачання готових блюд;
 • надання послуг по опаленню для власних потреб;
 • роздрібна торгівля поза магазинами;
 • виробництво дерев’яних конструкцій та столярних виробів, садових меблів;
 • виробництво сталевих бочок, контейнерів;
 • надання послуг з обробки земельних ділянок населення та підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм їх власності чи підпорядкування;

 

 

 • посередницька діяльність у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та металевими виробами;
 • використання та обробка земель сільськогосподарського призначення;

-  реалізація сільгосподарської продукції.

  Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, що не заборонені чиним 

законодавством  України.

2.3. Якщо здійснення будь-якої діяльності потребує спеціального дозволу (ліцензії, патенту), Підприємство здійснює таку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, патенту).

3. Склад і компетенція органів  управління

3.1. До виключної  компетенції  Засновника  відноситься:

 1. Прийняття  рішень щодо  відчуження, передачу в оренду   відповідно до закону  комунального майна Підприємства.
 2. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства.
 3. Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України  цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством.
 4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських  товариств, створення дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, що матимуть самостійний баланс.
 5. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього  змін та  доповнень.
 6. Визначення розміру статутного капіталу Підприємства та внесення змін до нього.

         3.1.7.Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах визначених чинним законодавством України та колективним договором.

 1. Встановлення  розміру  частки  прибутку, яка підлягає  зарахуванню до  місцевого бюджету.
 2. Прийняття  рішення  про   надання  у  концесію об'єктів комунальної власності.

 

3.2. До компетенції Органу управління – виконавчого комітету сільської ради – належить:

 1. погодження тарифів на надані послуги;
 2. Заслуховування звітів директора про роботу Підприємства.
 3. Підготовка і внесення на розгляд сільської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження майна Підприємства.
 4. Здійснення інших повноважень щодо управління Підприємством, відповідно до чинного законодавства України та рішень Засновника.

 

3.3. Підприємство на контрактній  основі  очолює директор, який  призначається  на посаду та звільняється з посади головою Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області. За розпорядженням сільського голови здійснюється виплата директору матеріальної допомоги, премій, доплат та інших видів заохочень визначених чинним законодавством України та колективним договором  Підприємства, а також накладення на нього дисциплінарних стягнень. Директор Підприємства несе  повну  відповідальність за стан та діяльність  Підприємства.

 

3.4. Директор Підприємства відповідно до компетенції:

 1. Здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, самостійно вирішує питання діяльності  підприємства за винятком питань, що віднесені  законодавством  та статутом  до  компетенції  Засновника та  Органу  управління.
 2. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим  Статутом, а також звіти про їх виконання.
 3. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у судах, вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
 4. Видає довіреності, відкриває в банківських установах  рахунки.
 5. Самостійно укладає  контракти, договори, у тому числі  трудові, видає  накази, обов'язкові для всіх  робітників Підприємства.
 6. За погодженням з сільським головою визначає свою організаційну структуру, встановлює  чисельність працівників і штатний розпис.
 7. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису та трудового законодавства України.
 8. Вживає заходи заохочення і накладає  дисциплінарні стягнення відповідно до правил  внутрішнього  трудового  розпорядку.
 9. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
 10. Забезпечує дотримання Правил охорони праці та техніки безпеки.
 11. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів по ремонту і експлуатації основних фондів.
 12. Розпоряджається коштами та управляє майном Підприємства в порядку визначеному законодавством України та цим Статутом.
 13. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування  фактів здійснення всіх господарських  операцій.
 14. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Органом управління.

 

4. Статутний   капітал   Підприємства

 

4.1. Статутний фонд комунального підприємства «ТАВРІЙСЬКДОБРОБУТ» Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області становить 1000.00 (одна тисяча) гривень 00 копійок, який формується на протязі року за рахунок майна Засновника.

 

4.2. Вкладом до статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки, споруди, приміщення, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними  ресурсами, будинками, спорудами, приміщеннями, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної  власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

 

4.3.  Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Підприємства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно комунальних підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

 

4.4. Розмір статутного капіталу Підприємства визначається та може бути змінений рішенням Засновника.

 

5. Майно Підприємства

 

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

 

5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл Таврійське, Юрківка, Любимівка і закріплюється за ним на праві   господарського відання. Здійснюючи право господарського відання,   Підприємство володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником або уповноваженим ним органом, з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством   України та цим Статутом.

 

5.3.        Джерелами  формування  майна Підприємства є:

 1. Грошові та матеріальні внески Засновника.
 2. Доходи, одержані  від  реалізації продукції, послуг та інших видів господарської діяльності.
 3. Кредити банків та інших  кредиторів.
 4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
 5. Майно, придбане в інших  суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством  порядку.
 6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування субєктів господарювання і громадян.
 7. Інші джерела, не заборонені чиним   законодавством.

 

5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється  лише у випадках і порядку, передбачених законом.

 

5.5. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється  відповідно до чинного законодавства України. Підприємство є орендодавцем нерухомого майна, загальна  площа  якого не перевищує 200 м2, та іншого окремого індивідуально  визначеного майна. За рішенням Засновника Підприємство може бути визначене Органом, уповноваженим управляти нерухомим майном з метою передачі в оренду нерухомого майна, загальна  площа  якого  перевищує  200 м2.

 

5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду.

 

5.7. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане, передане у володіння, користування, розпорядження або відчужене у будь-який  спосіб без згоди Засновника, крім передачі в оренду в порядку та спосіб, передбачений цим Статутом.

 

6. Господарська діяльність, облік і звітність Підприємства

 

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе  відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом, банками та фінансово-кредитними  установами  відповідно до чинного законодавства України.

 

6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи та послуги, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, надає на затвердження Засновнику або Органу управління вказані плани. Основи планів складають договори з господарської діяльності  Підприємства.

 

6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету села  визначеної Засновником частки отриманої орендної плати, залишається в розпорядженні Підприємства.

 

6.4. Підприємство реалізує продукцію, роботи, послуги за цінами  (тарифами), встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством за державними цінами (тарифами) або цінами (тарифами), встановленими (затвердженими) Засновником.

 

6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

 

6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чиним  законодавством  України.

 

                                     7. Трудові  відносини

 

7.1. Трудовий коллектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його  діяльності  згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

 

7.2. Трудовий коллектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

 

7.3. Умови організації та оплати праці трудового коллективу Підприємства, їх соціальний  захист  визначаються  відповідно до чинного законодавства  України.

 

7.4. Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим коллективом регулюється  колективним договором.

 

7.5. Загальні  збори трудового коллективу Підприємства:

 

- розглядають і схвалюють  проект колективного договору;

- заслуховують  інформацію про виконання сторонами колективного договору;

- беруть участь у визначенні критерії  в матеріального стимулювання праці  співробітників  Підприємства;

- беруть участь у вирішенні  питань  соціального  розвитку  Підприємства.

 

8. Порядок внесення   змін і доповнень до Статуту Підприємства

 

8.1. Пропозиції про внесення   змін до Статуту Підприємства можуть  надходити  як від   Органу управління, так і від трудового коллективу  Підприємства.

 

8.2. Зміни і доповнення до Статуту   затверджує  Засновник.

 

8.3. Затверджені  зміни до Статуту підлягають  державній  реєстрації у встановленому   порядку.

9. Припинення діяльності Підприємства

 

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

 

9.2. Реорганізація  Підприємства  здійснюється  за рішенням Засновника.  У разі злиття Підприємства з іншим  суб’єктом  господарювання  усі  майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта  господарювання, що   утворений  внаслідок  злиття. У разі приєднання Підприємства до іншого суб’єкта господарювання до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки, а в разі  приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Підприємства до нього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. У разі  поділу Підприємства усі його майнові права і обов’язки  переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних  частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що  утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Підприємства. У разі перетворення  Підприємства в інший суб’єкт господарювання усі  його майнові права і обов’язки  переходять  до  новоутвореного  суб’єкта  господарювання.

 

9.3. Ліквідація  Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду загальної чи  спеціальної  юрисдикції  у  випадках, передбачених законодавством.

 

9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, або ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною судом у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї  переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми  особами, складає  ліквідаційний  баланс і подає його Засновнику або суду.

 

9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються  ліквідаційною  комісією   Засновнику  Підприємства.

 

9.6. У випадку визнання Підприємства банкрутом ліквідаційна процедура здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом».

 

9.7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення  юридичної  особи.

 

9.8. Ліквідаційна  комісія  відповідає за збитки, заподіяні   Засновнику, а також третім особам у  випадках  порушення  законодавства  при ліквідації  Підприємства.

 

10. Прикінцеві положення

 

10.1. Питання, що не врегульовані  цим Статутом вирішуються  відповідно до норм чинного  законодавства  України.

 

 

 

Голова Таврійської сільської ради                                                      М.О.Свириденко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень